Contact us

Rm2504, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Avenue, Binjiang District,
Hangzhou, China - 310053


Tel: 86-571-86604230/87296920/87296930

Fax: 86-571-87296931

Email: info@oriental-paper.com

Link

© 2019 Oriental Paper All rights reserved.

Rm2504, Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Avenue, Binjiang District,
Hangzhou, China - 310053


Tel: 86-571-86604230/87296920/87296930

Fax: 86-571-87296931

E-mail: info@oriental-paper.com

M.Kasem Al Kalam

E-mail: Kasem@oriental-paper.com

Tel: +962 799 36 30 60